Obchodní podmínky

Podnikatele práv. osoby Twinkles s.r.o., se sídlem Mazovská 479, Praha 8, 181 00, identifikační číslo: 24283533 pro prodej fyzických produktů, elektronických produktů a služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.skolakreativnihopodnikani.cz.

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) podnikatele právnické osoby Twinkles s.r.o., se sídlem Mazovská 479, Praha 8, 181 00, identifikační číslo: 24283533, vedená u u Městského soudu v Praze , spisová značka C 192830 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím webových stránek www.skolakreativnihopodnikani.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit produkty a služby (dále jen „produkty“) od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání produktu v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Uzavření kupní smlouvy

Předmětem smlouvy je nákup a prodej informačních produktů a služeb (dále jen „produkty“):
a) pracovní sešity (workbooky)
b) knihy v elektronické podobě (ebooky)
c) školení, kurzy, workshopy
d) online video-kurzy
e) audio nahrávky
f) poradenství, konzultace, koučing (osobně, telefonicky, či přes internet)
g) ostatní služby nebo zboží nabízené za úhradu

2.1. Veškerá prezentace produktů umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně jednotlivých produktů. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o nabízených produktech, a to včetně uvedení ceny. Cena je uvedena včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Cena produktů zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.3. Pro objednání produktů vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

a) objednávaném produktu,
b) způsobu úhrady kupní ceny a 
c) informace o nákladech spojených s dodáním produktu (dále společně jen jako „objednávka“).

2.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

2.5. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

2.6. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3. Cena a platební podmínky

3.1. Cenu produktu může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
            a) Bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího – práv. osoby Twinkles s.r.o. (dále jen „účet prodávajícího“);                                b) Online platební kartou; VISA, VISA Electron, MasterCard, Mestro, využitím platební brány GOPAY s.r.o., 
             která poskytuje zabezpečenou technologií přijímání platebních karet a online převodů.

3. 2. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu produktu společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.3. Platba je možná pouze jednorázově, pokud není uvedeno jinak.

4.      Odstoupení od kupní smlouvy

4.1. Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí produktů, pokud není tato lhůta prodloužena v rámci specifikované garance. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě na emailovou adresu info@skolakreaticvnihopodnikani.cz spolu s kopií daňového dokladu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající ceně online produktu do 30 dnů. Částka bude vrácena bankovním převodem.

4.2. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší.

5.      Dodání

Produkty jsou dodávány:
           a) osobně, dobírkou, poštou nebo kurýrem – dle zvoleného způsobu dodání v rámci objednávkového formuláře
           b) v elektronické podobě ve formátech specifikovanými v textu na webové stránce. Kupujícímu je po uhrazení zaslán link s heslem, kde si může po přihlášení zakoupený produkt stáhnout na svůj počítač či jinak zpřístupnit.

6.      Odpovědnost

6.1. Prodejce nenese odpovědnost za použití informací z předmětu koupě a neúspěchy z toho plynoucí žádným způsobem a nenese za ně žádnou odpovědnost.

6.2. Webová prezentace může být aktualizována bez předchozího upozornění.

7.      Autorská práva

Předmětem koupě je produkt duševního vlastnictví a je proto chráněn autorským zákonem a dalšími autorskoprávními předpisy. Žádná z jeho částí nesmí být kopírována nebo zpřístupněna bez písemného souhlasu autora

8.      Ochrana osobních údajů

8.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

8.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a další údaje uváděné do formuláře objednávky (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

8.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

8.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě.

8.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě těchto osob nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

8.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

8.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:                a) požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
                b) požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

8.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9.      Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

9.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících s tematikou webu nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

9.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

10.  Doručování

Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

11.  Závěrečná ustanovení

11.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není 11.3. dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

11.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Twinkles s.r.o., Mazovská 479, Praha 8, 181 00, adresa elektronické pošty info@skolakreativnihopodnikani.cz, telefon 604 210 139.

 

  Poslední aktualizace 21.3.2023